מדיניות הפרטיות

תוכן עניינים

מדיניות הפרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

עמותת משולחן לשולחן – לקט ישראל (ע"ר) ("העמותה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר העמותה, הפועל בכתובת www.leket.org ובכל עמוד נחיתה וכתובת נוספת לפי שיקול דעת העמותה ("האתר").
מסמך זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בעמותה. הוא סוקר את האופן שבו משתמשת העמותה במידע שתמסור לה ובמידע שייאסף אודותייך.
במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד. הסכמות שהינך נותן בקשר עם מידע אישי אודותיך יחולו גם על נתונים אודותיך שאינם מידע אישי, דוגמת נתונים אודות ענייניך הפרטיים ו/או צנעת חייך האישיים וכדומה.
מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר והתנאים הנוספים (כהגדרתם שם) שיקראו יחד ("המסמכים המחייבים"). כך למשל הוראות בדבר הגבלת האחריות של העמותה, הדין החל ומקום השיפוט וכן האפשרות להמחות את זכויות העמותה (והסכמותיך לפי מדיניות פרטיות זו), יחולו גם על מדיניות פרטיות זו. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. מונחים שאינם מוגדרים במדינות פרטיות זו תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה אנא פנה אלינו. נציגי העמותה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה. מלוא הפרטים ליצירת הקשר, לרבות טופס מקוון המיועד לכך, מצויים בעמוד צרו קשר באתר.

מידע אישי ואופן מסירתו

אתר העמותה

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת מידע אישי. עם זאת –
מסירת מידע וולונטרי. האתר כולל מדורים שונים הכוללים טפסי רישום, טפסי יצירת קשר, או טפסים אחרים בהם תתבקש למסור לנו מידע ופרטים ליצירת קשר, וזאת לפי הצורך ונסיבות העניין. חלק מטפסי הרישום הללו הם טפסים קבועים וחלקם תקופתיים, בהתאם לפעילויות העמותה השונות. כך למשל –

 • על-מנת לדווח לעמותה על עודפי תוצרת חקלאית, תתבקש למסור את שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ואת פרטי היישוב הרלבנטי
 • על-מנת להירשם לקבלת עלוני המידע של העמותה, תתבקש למסור את כתובת הדוא"ל שלך בלבד
 • על-מנת להירשם להתנדבות בעמותה, תתבקש למסור את שמך המלא, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, יישוב, לסמן את הפעילות ההתנדבותית בה תרצה להשתתף ולציין האם השתתפת בפעילות העמותה בעבר
 • במידה ותביע עניין באילו ממודעות הדרושים של העמותה, תתבקש לסמן את המשרה הרצויה, שמך המלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, ולצרף קובץ קורות חיים
 • על-מנת ליצור קשר מקוון עם העמותה, תתבקש למסור, בטופס יצירת הקשר, את נושא הפנייה, שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ולהשלים את תוכן הודעתך

 

איסוף אוטומטי: העמותה אוספת מידע גם במהלך השימוש באתר, מוצרים ו/או שירותים המופיעים או המפנים אליו או ממנו, לרבות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש. ראה פירוט להלן.
אירועים שעורכת העמותה. ברישום לאירועים ו/או באירועים בעצמם שונים שעורכת העמותה, תתבקש למסור פרטים שונים דוגמת את שמך המלא, כתובת הדוא"ל, מספר טלפון ומספר המשתתפים באירוע.
תקשורת עם העמותה. בעת חלופת תקשורת עם העמותה, יתכן שהעמותה תתעד תקשורת זו. כך למשל יתכן שיתועדו שיחות שלך עם נציגי העמותה, אימיילים והתכתבויות עם העמותה, הסכמים עם העמותה, נתונים הקשורים בהתנדבותך בעמותה וכן מידע אחר שיתספק לעמותה במסגרת אינטראקציה בינך לבין העמותה.
נתונים בלתי מזהים. העמותה עשויה לאסוף נתונים בלתי מזהים ובכלל זאת נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים ממידע אישי אודותיך. על ההסכמות הניתנות במסגרת המסמכים המחייבים יחולו גם על נתונים אלה. הינך מאשר כי נתונים אלה הינם בבעלות העמותה וכי תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש וכי לא תהיה זכאי לכל תמורה בקשר עמם וכן בקשר לכל מידע אישי שיאסף אודותיך.

מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים

יתכן שצדדים שלישיים המספקים תכן צד שלישי יאספו נתונים, מידע ו/או מידע אישי אודותיך. כאמור במסמכים המחייבים העמותה אינה אחראית לאותם צדדים שלישיים, לתוכן הצד שלישי ולשימוש שתעשה בו. העמותה אינה אחראית לשימוש שיעשו אותם צדדים שלישיים במידע האישי שתבחר למסור להם או שיאספו. מידע שיאסף על ידי אותם צדדים שלישיים כפוף למדיניות פרטיות ו/או מסמכים דומים אחרים שלהם ואנו ממליצים שתתקרא אותם בעיון קודם לשימוש בתוכן צד שלישי כלשהו ו/או למסירת המידע אודותיך.

כך למשל, האתר כולל קישור המאפשר לתרום כסף לעמותה. לחיצה על הקישור מובילה לאתר "ישראל תורמת", שהוא אתר חיצוני המופעל על-ידי חברת ישראל תורמת בע"מ [ח.פ. 514228766] ולא על-ידי העמותה. לפיכך, השימוש באתר ישראל תורמת כפוף למדיניות הפרטיות של אותו אתר ולא למדיניות זו. העמותה אינה אוספת או שומרת פרטי כרטיסי אשראי.

חובותיך ביחס למידע אישי אודותיך

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי אודותיך. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. עליך למסור רק פרטים נכונים, עדכניים ומלאים. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי העמותה.
אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום בטופס הרלבנטי, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לעמותה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.
מסירת פרטים אודות צד שלישי שלא כדין וכן מסירת פרטים שגויים עלולים לגרור סנקציות כנגדך ולעיתים לעלות כדי עבירה פלילית.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, מוצרים ו/או שירותים המופיעים או המפנים אליו או ממנו, עשויה העמותה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות טפסים שהשלמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.

בנוסף, העמותה עשויה לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף העמותה במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

 • לקיים את פעילות העמותה
 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו
 • כדי לממש את המטרה שלשמה מסרת לעמותה מידע אישי באמצעות אילו מטפסי הרישום, כגון איסוף עודפי תוצרת חקלאית, משלוח עלוני מידע, הסדרת התנדבותך בעמותה, בחינת פנייתך ביחס למודעת דרושים, רישומך לאירועי העמותה ועוד
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית
 • הגשת תכנים של העמותה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ‎"‎ב – 1982 ‏‏("דבר פרסומת"), דיוור ישיר ו/או ושירותי דיוור ישיר, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("דיוור ישיר", "שירותי דיוור ישיר" ו-"חוק הגנת הפרטיות"), כמפורט להלן
 • ליצירת קשר איתך כשהעמותה סבור שקיים צורך בכך
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר [קישור לתנאי השימוש], על-מנת למלא אחר דרישות כל דין, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהעמותה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש [קישור לתנאי השימוש] או מי מהמסמכים המחייבים

דיוור פרסומי, הודעות ועלוני מידע

כאמור לעיל, מידע אישי עשוי לשמש גם לצרכי משלוח תכן שיווקי, פרסומי, מידע אודות פעילות העמותה, דברי פרסומת ותכן אחר של העמותה ו/או מי מטעמה. כך למשל העמותה עשויה להשתמש במידע אישי כדי להציע לך תכנים שיתאימו לך לדעתה בדרך של דיוור ישיר או בכל דרך אחרת.
‏שליחת התכנים האמורים לעיל יכולה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות‏SMS ‎‏, Push, ‏פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (זאת אף בסיוע צדדים שלישיים)‏‎ .‎
בנוסף, בכפוף לקבלת אישורך, מידע אישי שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לו תכנים, דברי פרסומת ולפנות אליך מטעם גם באופן עצמאי (למשל בדרך של שירותי דיוור ישיר), באמצעים האמורים לעיל.
אתה רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך (דרך כלל או מסוג מסוים), לקבל מידע ותכן שיווקי, דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מהעמותה, או מצדדים שלישיים כאמור לעיל, ולחזור בך מהסכמתך על ידי שליחת הודעת הסרה לפרטים למטה לידי צוות השרות בעמותה. לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים אליך מהעמותה תופסק ותינתן הנחייה להפסיק לעשות במידע האישי אודותיך שימוש לשירותי דיוור ישיר, אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי העמותה יוסיף להישמר במאגר המידע של העמותה בכפוף להוראות הדין (לרבות לפי יתר הוראות מדיניות פרטיות זו).

מסירת מידע לצדדים שלישיים

העמותה תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי ככל שנדרש לפי המסמכים המחייבים ומדיניות פרטיות זו (למשל כאמור בסעיף המתאר את השימוש במידע) ובמקרים הבאים –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, כגון במקרה שהעמותה נעזרת בשירותי מיקור חוץ לצורך תפעולו השוטף של האתר;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר [קישור לתנאי השימוש], או אילו מהמסמכים המחייבים האחרים, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי העמותה כמנוגדות לדין
 • אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע האישי לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה או מי מטעמה
 • בכל מקרה שהעמותה מאמינה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע פגיעה בזכויות אחרים או של עצמה, לרבות נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 • העמותה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעמותה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בעמותה
 • ספקיה, שותפיה העסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעת העמותה לצורך מימוש זכויותיה או פעילותה העסקית. כך למשל יתכן וימסר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים לשם משלוח דיוור פרסומי, הודעות ועלוני מידע
 • אם העמותה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר את פעילות האתר או כל חלק ממנה לצד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע האישי ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

יתכן שמידע אישי יאוחסן בארץ או מחוץ לגבולות ישראל לרבות במקומות שדיני הגנת הפרטיות פחות מגוננים מישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
כך למשל יתכן שמידע אישי ישמר בארץ או מחוצה לה אצל העמותה, אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע.
מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה.

Cookies

העמותה עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך.
ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
העמותה נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics. למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out").
למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן.
זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

אבטחת מידע

העמותה מייחסת חשיבות גבוהה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, העמותה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בעמותה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, בנסיבות מסוימות, אדם יהיה זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, בתוכן המידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
במקרים מסוימים יתכן שאדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, יהיה רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
במקרים שתפנה אל העמותה כאמור העמותה תפעל באופן שהיא מבינה את הוראות הדין. ניתן לפנות לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.